Gwarancja zwrotu części ceny zakupu!

Promocja Cashback! Promocja cashback

 

REGULAMIN PROMOCJI "ZWROT CZĘŚCI CENY ZAKUPU"

1. W promocji mogą wziąć udział mieszkańcy Polski, którzy ukończyli 18 lat. W promocji nie mogą wziąć udziału pracownicy organizatora firmy Koneser Katarzyna Koszmaniuk i ich najbliższe rodziny oraz osoby w jakikolwiek sposób zawodowo związane z tą promocją.

2. Uczestnicy muszą posiadać rachunek bankowy w Polsce.

3. Przystępując do promocji uczestnik akceptuje ten regulamin i warunki promocji oraz oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności Koneser Katarzyna Koszmaniuk.

4. Niniejsza oferta firmy Koneser obejmuje zwrot części ceny zakupu wybranych produktów zakupionych w określonym terminie uczestnikom, którzy dokonali zakupu wybranych produktów w określonym terminie. Szczegóły oferty, w tym biorące w niej udział produkty i wysokość zwrotu opublikowano na www.biuroservis.pl ("strona WWW promocji"). Zgłoszenia należy składać w terminie do 14 dni od daty zakupu produktu. Zgłoszenia wysłane później niż 14 dni od zakupu, nie będą rozpatrywane.

5. Promocja obowiązuje od 01.01.2016 do 31.12.2017 roku na terenie Polski. Produkty objęte promocją są oznaczone na stronie promocji (www.biuroservis.pl) opisem "Zwrot części ceny zakupu".

Możliwe jest złożenie tylko jednego zgłoszenia dotyczącego jednego produktu. Możliwe jest wiele zgłoszeń przypadających na osobę / firmę / adres / konto bankowe pod warunkiem składania zgłoszenia za każdym razem innego produktu . Zgłoszenia wysłane w inny sposób nie będą rozpatrywane. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania zwrotu pieniędzy na osobę trzecią. Minimalna wymagana wielkość zakupu produktów dopuszczająca do udziału w promocji to 1 sztuka. Kwota zwrotu opublikowana jest na stronie www.biuroservis.pl przy opisie produktów biorących w promocji.

6. Aby wziąć udział w promocji, uczestnicy muszą przesłać wiadomość e-mail na adres info@biuroservis.pl zawierającą: 

- dane zakupionego produktu

- datę zakupu

- numer dokumentu sprzedaży (faktury)

- dane osobowe osoby biorącej udział w promocji (imię, nazwisko, adres, nr nip)

- informacje o koncie bankowym niezbędne do dokonania płatności

7. Płatność nastąpi tylko wówczas, gdy uczestnik dostarczy wszystkie niezbędne dane w procesie przetwarzania zgłoszenia Cashback.

8. Po otrzymaniu przez Organizatora kompletnego zgłoszenia, uczestnik za pośrednictwem poczty e-mail otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Po udanej weryfikacji zgłoszenia, kwota zwrotu zostanie przekazana na rachunek bankowy uczestnika w ciągu 30 dni. Płatności mogą być dokonywane tylko na krajowy rachunek bankowy. Płatność nastąpi tylko wtedy, gdy uczestnik dostarczy wszystkie niezbędne dane w procesie przetwarzania zgłoszenia Cashback.

9. Zwrot nie może zostać przyznana uczestnikowi, który:

a) nie nabył minimum 1 sztuki produktu kwalifikującego do udziału w promocji w okresie trwania promocji; i / lub

b) nie przesłał zgłoszenia poprzez e-mail; i/lub

c) nie posiadał kopii dowodu zakupu; i/lub

d) nie przesłał zgłoszenia w określonym czasie; i/lub

e) nie dopełnił wszystkich wymaganych czynności na czas; i/lub

10. Uczestnik wysyłający niekompletne zgłoszenie będzie miał 7 dni od dnia przesłania zgłoszenia na dostarczenie wymaganych przez Koneser Katarzyna Koszmaniuk informacji lub dokumentów. Jeśli zgłoszenie nadal nie będzie spełniało wymaganych warunków, zwrot nie będzie udzielony.

11. Zwrot będzie wypłacony jedynie po spełnieniu przez uczestnika wszystkich warunków niniejszego Regulaminu.

12. Promocja ta nie może być stosowana w połączeniu z innymi promocjami Koneser.

13. Aby spełnić warunki dopuszczające do udziału w promocji oraz zwrotu części ceny, uczestnik musi zakupić produkt osobiście (o zwrot części ceny zakupu może wystąpić wyłącznie osoba zamawiająca). Akceptując te warunki, uczestnik potwierdza, że jest właścicielem produktu, który jest wolny od roszczeń osób trzecich.

14. Uczestnik może kierować wszelkie pytania na temat kampanii i statusu zgłoszenia drogą e-mailową do firmy Koneser. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, spóźnione, uszkodzone lub nieprawidłowo wysłane zgłoszenia z wyjątkiem przypadków zaniedbania lub celowych działań lub zaniechań ze strony Koneser Katarzyna Koszmaniuk lub jego pracowników. Koneser Katarzyna Koszmaniuk nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie techniczne sprzętu, oprogramowania, serwera (np. filtry anyspam), strony internetowej lub inne awarie albo innego rodzaju uszkodzenia.

16. Ze względu na wyjątkowe okoliczności poza kontrolą Organizatora, zastrzega on sobie prawo do odwołania lub zmiany promocji lub Regulaminu na każdym etapie promocji. W przypadku takich zmian Organizator będzie starał się zminimalizować ich wpływ na uczestników promocji w celu uniknięcia niepotrzebnego rozczarowania.

17. Dane osobowe wysłane przez uczestnika w trakcie rejestracji zostaną wykorzystane w celu organizacji i przeprowadzenia tej promocji. Firma Koneser i jej przedstawiciele są odpowiedzialni za bezpieczne przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych uczestników. Dokonując rejestracji uczestnik wyraża zgodę na te warunki. Poprzez wysłanie zgłoszenia uczestnicy wyrażają również zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych przez Koneser Katarzyna Koszmaniuk oraz podmioty niezbędne do obsługi promocji w celu informowania uczestników o innych promocjach, nowych produktach i usługach. Uczestnicy mają prawo do wglądu i edycji swoich danych osobowych. W tym celu należy wysłać informację na ww. adres e-mail.

18. W trakcie trwania promocji, firma Koneser zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji na temat produktów objętych promocją i szczegółów promocji. Nie narusza to praw uczestników określonych w wyżej wymienionym punkcie.

19. Odpowiednie zapisy są opublikowane na stronie promocji www.biuroservis.pl  i są dostępne bezpłatnie poprzez adres e-mail podany poniżej w Regulaminie.

20. Organizator nie przekaże innemu podmiotowi danych osobowych uczestnika bez jego zgody.

21. Mailowy adres kontaktowy promocji - info@biuroservis.pl, adres strony www promocji - www.biuroservis.pl. 

22. Oryginalny dowód zakupu musi być zachowany do momentu pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia oraz dokonania płatności na konto wskazane przez uczestnika. Koneser Katarzyna Koszmaniuk zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia oryginałów dowodów zakupu dla wszystkich produktów zakupionych i zarejestrowanych w promocji, w celu potwierdzenia legalności ich źródła pochodzenia.

23. W razie potrzeby uczestnicy powinni uzyskać zgodę od swojego pracodawcy na udział w promocji. Każde zobowiązanie podatkowe wynikające z udziału uczestnika w promocji obciąża uczestnika.

24. Wszelkie pytania dotyczące interpretacji prawnej zapisów Regulaminu będą oparte na prawie polskim, spory dotyczące promocji rozwiązywane przed Sądem w Olsztynie.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników dopuszczających się nadużyć, ingerujących w proces promocji lub działających w sposób uważany przez Organizatora za naruszenie warunków promocji.

26. W przypadku, gdy jakakolwiek płatność zostanie dokonana błędnie przez Koneser Katarzyna Koszmaniuk, na skutek działań uczestnika (umyślnych lub nie), Organizator zażąda zwrotu płatności, w uzasadnionych przypadkach informując odpowiednie władze.

27. Firma Koneser wyśle bezpłatnie Regulamin tej promocji każdej zainteresowanej osobie.

28. Organizatorem promocji jest: Koneser Katarzyna Koszmaniuk, ul. Grota Roweckiego 6/51, 10-693 Olsztyn, NIP 7392757568, Regon 519471025.

29. Biorąc udział w promocji uczestnik potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl